eshikshakbhoom.blogspot.com

Wednesday, 3 January 2018


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
सावित्रीबाई फुले जयंती
सावित्रीबाईना अभिवादन !

Thursday, 1 October 2015

पायाभूत चाचणी :-
संकलन तक्ते

भाषा - मराठी
2 री 
3 री
4 थी 
5 वी 
6 वी 
7 वी
8 वी 

गणित
2 री 
3 री 
4 थी
5 वी 
6 वी
7 वी 
8 वी

Saturday, 28 March 2015

शासनाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजनाअ. क्र.
योजनेचे नाव
वर्ग
निकष
1
उपस्थिती भत्ता
ई . १ली ते ४ थी
SC, ST, VJNT संवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या किंवा वार्षिक उत्पन्न ११०००/- व शहरी ११८५०/- महसूल अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र असणाऱ्या दरमहा ७५% उपस्थिती असणाऱ्या मुली
2
मोफत गणवेश योजना
ई . १ली ते ४ थी
SC, ST, VJNT संवर्गातील सर्व मुले व मुली
3
मोफत लेखन साहित्य
ई . १ली ते ४ थी
SC, ST, VJNT संवर्गातील सर्व मुले व मुली
4
शालेय पोषण आहार
ई . १ली ते ५ वी
ई . १ली ते ५ वी उपस्थित असणाऱ्या सर्व मुला - मुलींना दररोज
5
राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना
ई . ६वी ते ८ वी
ई . ६वी ते ८ वी उपस्थित असणाऱ्या सर्व मुला-मुलींना दररोज
6
मोफत पाठ्यपुस्तके
ई . १ली ते ८ वी
ई . १ली ते ८ वी सर्व विद्यार्थी
7
मोफत गणवेश योजना
ई . १ली ते ८ वी
सर्व जातीच्या मुली तसेच SC, ST व दारिद्र्य रेषेखालील (BPL)पालकांची उर्वरित संवर्गातील फक्त मुले
8
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती
इ . ५वी ते ७वी
SC,VJNT,SBC संवर्गातील मुली
9
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती
इ . ८वी ते १० वी
SC संवर्गातील मुली
10
माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
ई. ५वी ते १० वी
SC,VJNT.SBC मुले व मुली
11
परीक्षा फी ई. १० वी (एस . एस . सी . बोर्ड )
ई. १० वी
SC,ST,VJNT,SBC विशेष मागास मुले व मुली
12
अस्वच्छ व्यवसायात असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती
ई. १ली ते १० वी
१) जातीचे बंधन नाही २)व्यवसायाचे प्रमाणपत्र ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या स्वाक्षरीने , शहरी भागामध्ये उपयुक्त म . न . पा . यांचे प्रमाणपत्र ३)खालील व्यवसाय असावेत . जनावरांची कातडी सोलणे , कातडी कमावणे ई .
13
अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
ई. १ली ते १० वी
४०% अपंगत्व प्रमाणपत्र असणारे खालील विद्यार्थी विद्यार्थी अ ) अंध ब)मुकबधीर क)अस्थिव्यंग
14
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
११वी
एस . एस . सी . बोर्ड परीक्षा ७५% गुण घेऊन अकरावीत प्रवेश SC, VJNT, SBC मुले मुली
15
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
१०वी व १२ वी
१०वी व १२ वी बोर्डात शाळा /महाविद्यालयातून सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून प्रथम क्रमांक SC,VJNT,SBC मुले मुली
16
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रोत्साहन भत्ता
५ वी ते ७ वी
मुस्लीम , बौध , ख्रिस्चन , शीख , जैन व पारशी समाजातील दरमहा ७५% उपस्थिती असणारे मुले - मुली
17
मोफत गणवेश योजना
१ली ते ४ थी
मुस्लीम , बौध , ख्रिस्चन , शीख , जैन व पारशी समाजातील मुले - मुली (अल्पसंख्यांक विभाग योजने अंतर्गत )
18
PRIMATRIK अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती
ई. १ली ते १० वी
मुस्लीम , बुद्ध , ख्रिस्चन , शीख , पारशी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी १)मागील वर्षी ५०% गुण आवश्यक २) उत्पन्न १ लाखांपर्यंत ३)साक्षांकीत फोटो ४)१०/- च्या स्टंप पेपर वर स्वयं घोषित अल्पसंख्यांक असलेले प्रमाणपत्र ५)एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त पाल्यांना अनुद्नेय नाही
19
सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना
ई . १ ते १० एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाधिकारी
१) ST संवर्गातील मुले मुली २)मुख्याध्यापकांनी ST असल्याचे प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र ३)वार्षिक उत्पन्न रु १. ०८ लाखांपेक्षा कमी आसल्याचे ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र ४)दरमहा उपस्थिती ८०% आवश्यक .